Visit to Mexico Point Park on Lake Ontario, Oswego, New York